Marine litter - a health problem?
Kilde: http://www.breathecostarica.com

Kilde: http://www.breathecostarica.com

Helt klart! Hvertfall for marine arter. Miljødirektoratet har samlet en god oversikt over effekter i sin rapport fra 2014. Og ifølge WWF er verdens marine bestander halvert siden 1970 - dette gjelder aldtså både fisk, sjødyr og sjøgress, korallrev, mangrover, som er en del av livsgrunnlaget for mange arter. Menneskelige aktiviteter og forurensning er stor del av årsaken til denne nedgangen.

Det er anslått at 70% av avfallet som havner i havet synker til bunn, mens 15% flyter på overflaten og 15% skylles i land i strandsonen (R.L. Lozano).

Q-tips found in Korsvika, Trondheim.

Q-tips found in Korsvika, Trondheim.

Man har undersøkt kildene til avfallet i havet, og det viser seg å være både fra land og fra aktiviteter til sjøs. Q-tips for eksempel.. Disse havner i havet fra kloakken. Det vil si at de er kastet i do og har passert rensefiltrene. Hvis noen er i tvil om hvor man kaster q-tips, les her: http://dovett.no

Kilde: www.constantinealexander.net

Kilde: www.constantinealexander.net

Plast er bare en del av den marine forsøplingen, men den er kanskje den mest krevende å håndtere. Plast har nemlig veldig lang nedbrytningstid, avhengig av hva slags plastmateriale det er snakk om, kan det ta opp til 400 år før den er brutt ned! I mellomtiden brytes imidlertid plasten opp i små biter, der de minste bitene <5mm er det som defineres som mikroplast. Fisk og fugl ser ikke alltid forskjell på mikroplast og mat, og slik havner det i næringskjeden. Det er påvist at forekomst av mikroplast i marine arter kan hindre respirasjon, endre næringsopptak eller føre til forstoppelse. I tillegg kan det føre til forgiftning, enten fordi gjenstanden er giftig i seg selv, eller fordi den har tatt til seg gift. 

Skjermbilde 2015-09-17 kl. 10.01.32.png

Miljøgifter kan ikke sees med det blotte øyet, og er lite nedbrytbare i naturen, men de er ofte fettløselige. Det betyr at de lagres i dyrenes fettreserver, og taes opp av organismer og øker i mengde etterhvert som organismen blir eldre, og nivået akkumuleres jo høyere vi kommer i næringskjeden, såkalt biomagnifisering. (Les mer om miljøgifter her.) Dette er de INDRE effektene.

De YTRE effektene er når f.eks dyrene setter seg fast eller blir fysisk skadet av avfallet. Fiskegarn, plastposer, fisketråd eller større gjenstander som kan påføre ytre skader.

Det har vært gjort lite forskning på sammenhengen mellom marin forsøpling og menneskers helse, men dette er spørsmål som forskere har fått øynene opp for - i takt med økt fokus på havet som viktig kilde til mat og andre ressurser.  NIVA - Norsk Institutt for Vannforskning, forsker blant annet på metoder for kartlegging av mikroplast, i tillegg til å gjøre analyser av opptaksevne av miljøgifter i ulike plastmaterialer.

English:

No doubt! At least for marine species. Norwegian Environment Agency present a good overview of the effects in their report of 2014. And according to WWF International the world's marine stocks is halved since 1970 - this includes fish, marine animals and also seaweed, coral reefs and mangroves, which form the livelihood for many species. Human activities and pollution constitutes a big part of the reason for this decline.

It is estimated that 70% of the waste that ends up in the ocean sink to the bottom, while 15% is floating on the surface and 15% washed ashore in the coastal zone (RL Lozano).

Plastic is just part of the marine littering, but perhaps the most difficult to handle. Plastic has very long degradation-time, depending on what kind of plastic material it is, it can take up to 400 years before it's degraded! Meanwhile, the plastic breaks into tiny pieces, defines as microplastic when smaller than 5mm. Fish and birds mistake microplastics for food, and so it ends up in the food chain. There is evidence that the incidence of microplastics in marine species may prevent respiration, affect nutrient absorption or cause constipation. In addition, it can cause intoxication, either because the object is toxic in itself, or because it has absorbed the toxics.

There has been done little research on the connection between marine litter and human health, but these are issues that scientists have become aware of - in line with increased focus on the ocean as important source of food and resources. NIVA - Norwegian Institute for Water Research, investigate  methods for mapping of microplastics, in addition to making analyzes of uptake of contaminants in various plastic materials.

 

Co-founded and running global business strategy, brand and professional relations for Blueye Robotics, a company that has developed the Blueye Pioneer underwater drone that allow you to explore 150 meters below the ocean’s surface.

With a mission to empower ocean exploration and increase awareness about the health of marine environment and wildlife. 

Has been recognized by Forbes Magazine as 30 under 30 most important Tech Founders in 2018, Norway’s 50 most important female tech founders 2017 and 2018, Top 10 Norwegian Female Tech-Entrepreneurs 2018 and received The 2018 Womenomics Technology Award 2018.